Om oss

Vårt mål är att bidra till ett hållbart och säkert samhällsbyggande som kommande generationer kan vara stolt över.

START / OM OSS

Din industri- och säkerhetspartner

KISAB har funnits sedan 1995 med 2 delägare. Firman har sitt säte i Kiruna, Norrbotten, men är verksam i hela Sverige.

Kiruna Industrisanering AB är ett familjeföretag i Kiruna som har varit verksam inom sanerings branschen sedan 1995. I huvudsak utfört vi olika uppdrag mot LKAB och LKAB:s underentreprenörer, men vi utför även saneringsuppdrag mot andra aktörer inklusive privatpersoner. Sedan 2021 ingår Kiruna Industrisanering I en Koncern.

Kiruna Industrisanering AB känner sig stolta över att kunna leverera innovativa lösningar på problem till våra kunder där andra går bet. Säkerhet, Kvalité, Miljö och Kostnadseffektivitet är grundpelarna i alla våra uppdrag.

Vision

Vi skall bli ansedda som det bästa företaget inom våra områden. Vår mångsidighet, noggrannhet och känsla för kvalité ska bli våra främsta kännetecken.

Affärsidé

Bolaget ska med sin breda kompetens, kontaktnät och flexibilitet erbjuda ovanstående tjänster och skapa sig en trygg position på marknaden. Bolaget ska stå för professionell service, flexibilitet, bred kunskap och med en geografisk närhet till kunden.

Om oss på Kisab
Bil påväg till arbete Kisab
START / OM OSS

Våra policyer

Vi jobbar mot att leverera en hållbar och säker tjänst som ska uppfylla dina förväntningar i tid och otid.

Företaget tjänster skall ha en kvalité som uppfyller eller överstiger kundens krav och
förväntningar. Vår kunskap, vårt agerande och våra arbeten skall vara så att vi
uppfattas som den bästa leverantören inom vårt område.
Strävan till kontinuerlig förbättring skall vara en naturlig del i vår verksamhet för samtliga medarbetare.
Detta får vi genom att upprätta rutiner och arbetssätt där berörda medarbetare får
vara med i beslutsprocessen, samt kontinuerlig utvärdera och uppdatera dessa
rutiner

Kiruna Industrisanering AB `s verksamhet är i stort baserad på arbete inom
miljöområden. Vi anser det därmed självklart att vi prioriterar och arbetar efter
gällande miljölagar, och andra miljörelaterade krav.
I vårt arbete skall vi förebygga föroreningar, och aktivt arbeta med ständiga
förbättringar. Vi arbetar också självklart med att minimera negativa miljöeffekter i vår
egen verksamhet.
Detta gör vi genom att arbeta aktivt för användning av förnybar energi och därmed
begränsa utsläppen av koldioxid. Det som skall prägla Kiruna Industrisanerings
energiarbete är: Ansvar klimatmedvetenhet och hög ambitionsnivå.
För oss innebär detta att:
– Minska förbrukningen av drivmedel per arbetad körtimme.
– Hålla slangar och kopplingar etc rena och i gott skick för minskad risk för
läckage. (Ex, trasig hydraulslang medför minskad energi och farligt utsläpp)
– Ständigt sträva efter att effektivisera användningen av energi
– Ständigt följa och vara uppdaterad av föreskrifter och lagar.
– Våra fastigheter skall ha så låg energiförbrukning som möjligt, relaterat till krav
på uppvärmning och inomhusmiljö.
– Vår strävan i det dagliga arbetet är efter förmåga att minska miljöbelastning
och långsiktigt fokusera på en hållbar miljö.
– Vi skall se till så att våran utrustning och förbrukningsmaterial är vald i miljö
och energisyfte i så stor utsträckning det är möjligt.
Grunden för att uppnå detta är engagerad och välutbildad personal.

I vår verksamhet skall alltid arbetsmiljö och säkert för arbetstagarna vara främst i
prioriteringen. Ingen skall drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av
arbetet. Inga former av mobbning eller trakasserier accepteras i företaget.
Arbetstagarna skall ha möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och som individer.
Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en absolut minimigräns för vårt
arbetsmiljöarbete. Den kontinuerliga strävan av att alltid förbättra oss, skall ha
arbetsmiljön och säkerhet i fokus både på kort sikt och lång sikt.
Detta får vi genom att ge alla medarbetare rätt kunskaper, utbildningar, utrustning,
samt genom att följa upp alla risker eventuella tillbud och kontinuerligt förbättra oss.
Alla medarbetare skall vara med och utveckla arbetsmiljön och känna att man kan
påverka.

Vi har definierat och kommunicerat ansvar, befogenheter samt krav på kompetens
för våra olika befattningar. Ledningen tillhandahåller de resurser som krävs för att
upprätthålla och utveckla verksamhetssystemet. VD har utsett KMA-samordnare
(KMA = Kvalitets – Miljö och Arbetsmiljö samordnare) till ledningens representant i
frågor gällande systemet.

I vårt företag arbetar vi med målstyrning. Detta innebär att vi har fokus på att allt vi gör i verksamheten skall gå i den riktning som respektive mål har pekat ut. Mål och tillhörande aktiviteter framgår av protokoll.

Sponsring

Vi är stolta sponsorer av Kiruna Hockeys ungdomsverksamhet. Klicka in och läs mer om vår sponsring.

KARRIÄR

Gör karriär med Kisab

För oss på Kisab är personalen den största tillgången. Vill du läsa mer och bli en del av vår verksamhet? Gå vidare till vår karriärsida. Välkommen!

Team som jobbar på Kisab

Besök oss